55+
55+
Đối tác chiến lược
100+
100+
Dự án Xử lý Môi trường
8.5%
8.5%
Tăng trưởng doanh thu - 2023
50+
50+
Nhân sự nhiệt huyết
Về chúng tôi
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) là tổ chức Khoa học Công nghệ thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng những đề án, chương trình, nội dung, giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển KT-XH. Được thành lập, quản lý bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Về chúng tôi Xem video giới thiệu
Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) là tổ chức Khoa học Công nghệ thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng những đề án, chương trình, nội dung, giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển KT-XH
Kiểm kê khí nhà kính
Được khởi xướng vào tháng 12/2014, nghị định thư Toàn cầu về Kiểm kê phát thải khí nhà kính quy mô cộng đồng được phát triển với sự cộng tác của Viện tài nguyên thế giới, Hội đồng quốc tế các sáng kiến về môi trường ở địa phương và các chính quyền địa phương hướng tới sứ phát triển biền vững, và được chấp thuận bởi World Bank, Tổ chức định cư Liên hợp quốc UN HABITAT và Chương trình môi trường Liên hợp quốc UNEP.
Xem chi tiết
Giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Giảm phát thải khí nhà kính theo lĩnh vực: Năng lượng; nông nghiệp; lâm nghiệp và sử dụng đất; chất thải; các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm công nghiệp… là một trong những mục tiêu tổng quát của Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành.
Xem chi tiết
Đối tác khách hàng