Đội ngũ chuyên gia
28/03/2024 - 10:44 AM - 616 lượt xem

Quách Siêu Hải
Chuyên gia Luật kinh tế

Kinh nghiệm: 15 năm
Chuyên môn: Kiểm kê khí nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo IPCC, hệ thống quản lý chất lượng, năng lượng tái tạo;
 
Expert on Economic Law, QMS Chief Evaluator
Years of Experience: 15 years
Expertise: Greenhouse gas inventory, climate change response, greenhouse gas emission mitigation in compliance with the IPCC, quality management system, renewable energy;

Tạ Quang Kiên
Tiến sĩ danh dự Kinh tế và Quản lý kinh doanh; Thạc sĩ kinh tế

Kinh nghiệm: 10 năm
Chuyên môn: Chuyên gia đánh giá Trưởng hệ thống quản lý chất lượng, pháp luật sở hữu trí tuệ, Luật Quốc tế, kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu theo IPCC.
 
Honorary Doctor of Economics and Business Management; Master of Economics
Year of Experience: 10 years
Expertise: Quality management system chief assessment expert, intellectual property law, International Law, greenhouse gas inventory, emission mitigation, response to climate change according to IPCC.

 
Trần Thị Kim Anh
Thạc sĩ Kinh tế

Kinh nghiệm: 12 năm
Chuyên môn: Quản lý kinh tế, hệ thống quản lý chất lượng, truyền thông báo chí, quản lý năng lượng, kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu theo IPCC.
 
M.A. in Economics
Years of Experience: 12 years
Expertise: Economic management, quality management system, press communication, energy management, greenhouse gas inventory, emission mitigation, response to climate change in compliance with the IPCC.

 
Ngô Quang Dự
Học vị: Tiến sĩ khoa học Trái Đất, thạc sĩ Kỹ thuật môi trường

Kinh nghiệm: 20 năm
Lĩnh vực: Kỹ thuật môi trường, Khoa học Trái Đất, Sinh thái học
 
Degree: Doctor of Earth Sciences, Master of Environmental Engineering
Year of Experience: 20 years
Field: Environmental Engineering, Earth Science, Ecology
Đào Thanh Hoàng
Học vị: Tiến sĩ Công nghệ Sinh Học

Kinh nghiệm: 20 năm
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học, Vi sinh vật học (nông nghiệp và môi trường), kiểm kê khí nhà kính, tín chỉ carbon;
 
Degree: Doctor of Biotechnology
Year of Experience: 20 years
Field: Biotechnology, Microbiology (agriculture and environment), greenhouse gas inventory, carbon credits;
Nguyễn Ngọc Kim Anh
Học vị: Tiến sĩ Khoa học Giáo dục

Kinh nghiệm: 20 năm
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục, tư vấn môi trường, kiểm kê khí nhà kính, giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả;
 
Degree: Doctor of Educational Sciences
Year of Experience: 20 years
Field: Science education, environmental consulting, greenhouse gas inventory, efficient energy use solutions;
Nguyễn Văn Bài
Học vị: Tiến sĩ Khoa học môi trường

Kinh nghiệm: 20 năm
Lĩnh vực: Môi trường, Đất, Thủy hóa, thủy văn, tư vấn môi trường, kiểm kê khí nhà kính, giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả;
 
Degree: Doctor of Environmental Science
Year of Experience: 20 years
Field: Environment, Soil, Hydrochemistry, hydrology, environmental consulting, greenhouse gas inventory, efficient energy use solutions;
Hoàng Minh Trang
Thạc sĩ kinh tế: Cử nhân Quản lý đất đai

Kinh nghiệm: 18 năm
Chuyên môn: Tài nguyên và môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu theo IPCC.
 
Master of Economics: Bachelor of Land Management
Year of Experience: 18 years
Expertise: Natural resources and environment, environmental monitoring, environmental impact assessment, greenhouse gas inventory, emission mitigation, response to climate change according to IPCC.

 
Đào Quang Khải
Kỹ sư chuyên ngành chế tạo máy

Kinh nghiệm: 40 năm
Chuyên môn: Chế tạo máy, đánh giá tác động môi trường, hệ thống quản lý chất lượng và quản lý năng lượng, kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu theo IPCC.
 
Engineer specializing in machine manufacturing
Year of Experience: 40 years
Expertise: Machine manufacturing, environmental impact assessment, quality management and energy management systems, greenhouse gas inventory, emission mitigation, response to climate change according to IPCC.
Phạm Minh Đức
Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Kinh nghiệm: 10 năm
Chuyên môn: Kinh tế Nông nghiệp, đánh giá tác động môi trường, kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu theo IPCC.
 
Bachelor of Agricultural Economics
Year of Experience: 10 years
Expertise: Agricultural Economics, environmental impact assessment, greenhouse gas inventory, emission mitigation, climate change response according to IPCC.
Trần Minh Huệ
Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Luật học

Kinh nghiệm: 12 năm
Chuyên môn: Kinh tế, Luật
 
Doctor of Economics; Master of Laws
Year of Experience: 12 years
Expertise: Economics, Law
   
Nguyễn Văn Linh
Chuyên viên
Kinh nghiệm: 12 năm
Chuyên môn: Kinh tế Quản trị, kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu theo IPCC.
 
Expert
Year of Experience: 12 years
Expertise: Management Economics, greenhouse gas inventory, emission mitigation, response to climate change according to IPCC.
Nguyễn Đức Thịnh
Cử nhân Công nghệ thông tin
Kinh nghiệm: 33 năm
Chuyên môn : Chuyển đổi số, tài sản số , mã hóa tài sản Tín chỉ Carbon CO2 thành chuỗi blockchain, ứng dùng tài chính thanh toán chuỗi blockchain...
 
Nguyen Duc Thinh
Bachelor of IT
Years of Experience: 33 years
Expertise: Digital transformation, digital assets, tokenization of CO2 Carbon credits into blockchain, financial applications of blockchain payment chains.

Thái Trần
Thạc sĩ Khoa học Kinh tế Lượng
Đại học Vrije Amsterdam, Hà Lan
Kinh nghiệm: Trên 30 năm kinh nghiệm làm việc, 12 năm trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu, hơn 15 năm trong lĩnh vực Giao dịch thị trường tài chính, hơn 10 năm trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu. Kinh nghiệm làm việc tại các Quốc gia Hà Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Hong Kong, Thái Lan, Indonesia, Cambodia.
 
Master of Science in Quantitative Economics
Vrije University Amsterdam, Netherlands
Experience: Over 30 years of work experience, including 12 years in the field of Climate Change, over 15 years in Financial Market Trading, and more than 10 years in Import-Export. Work experience in the Netherlands, Vietnam, China, Hong Kong, Thailand, Indonesia, and Cambodia.
Nguyễn Thị Mãn
Cử nhân kinh tế

Kinh nghiệm: 10 năm
Chuyên môn: Quản lý kinh tế, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý năng lượng, kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu theo IPCC.
 
Bachelor of Economics
Year of Experience: 10 years
Expertise: Economic management, quality management system, energy management, greenhouse gas inventory, emission mitigation, response to climate change according to IPCC.

Vũ Thị Cúc
Chuyên viên Pháp chế

Kinh nghiệm: 10 năm
Chuyên môn: Luật học, luật doanh nghiệp, luật kinh tế, luật môi trường, Quản lý hành chính
 
Legal Specialist
Year of Experience: 10 years
Expertise: Jurisprudence, corporate law, economic law, environmental law, Administrative management

 

   
Lê Đức Thuận
Cử nhân kinh tế

Kinh nghiệm: 7 năm
Chuyên môn: Kinh tế, tài chính kế hoạch
 
Bachelor of Economics
Year of Experience: 7 years
Expertise: Economics, finance and planning
Nguyễn Trung Hiếu
Chuyên viên

Kinh nghiệm: 2 năm
Chuyên môn: Kinh tế Quản trị, kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu theo IPCC.
 
Expert
Year of Experience: 2 years
Expertise: Management Economics, greenhouse gas inventory, emission mitigation, response to climate change according to IPCC.
   

Các bài viết khác
Hồ sơ năng lực
15/05/2024 203 lượt xem
Các đơn vị thành viên
28/03/2024 297 lượt xem
Ban lãnh đạo
28/03/2024 447 lượt xem
Sơ đồ tổ chức
27/02/2024 420 lượt xem
Lĩnh vực phát triển
04/11/2019 954 lượt xem