Ban lãnh đạo
28/03/2024 - 10:29 AM - 267 lượt xem
Mr. Quach Sieu Hai
Chủ tịch Hội đồng Sáng lập
Chuyên gia luật kinh tế
Kinh nghiệm: 15 năm
Chuyên môn: Kiểm kê khí nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo IPCC, hệ thống quản lý chất lượng, năng lượng tái tạo;

Expert on Economic Laws
Years of Experience: 15 years
Expertise: Greenhouse gas inventory, climate, change responses, greenhouse gas emission mitigation in compliance with the IPCC, quality management systems, renewable energy.

Ms. Tran Thi Kim Anh
Chủ tịch Hội đồng Quản lý

Thạc sĩ Kinh tế
Kinh nghiệm: 12 năm
Chuyên môn: Quản lý kinh tế, hệ thống quản lý chất lượng, truyền thông báo chí, quản lý năng lượng, kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu theo IPCC.

M.A. in Economics
Years of Experience: 12 years
Expertise: Economic management, quality management system, press communication, energy management, greenhouse gas inventory, emission mitigation, response to climate change in compliance with the IPCC.

Mr. Ta Quang Kien
Giám đốc Trung tâm

Tiến sĩ danh dự Kinh tế và Quản lý kinh doanh; Thạc sĩ kinh tế
Kinh nghiệm: 10 năm
Chuyên môn: Chuyên gia đánh giá Trưởng hệ thống quản lý chất lượng, pháp luật sở hữu trí tuệ, Luật Quốc tế, kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu theo IPCC.

Honorary Doctor of Economics and Business Management; Master of Economics
Year of Experience: 10 years
Expertise: Quality management system chief assessment expert, intellectual property law, International Law, greenhouse gas inventory, emission mitigation, response to climate change according to IPCC.

Mr. Hoang Minh Trang
Trưởng ban Giải pháp Công nghệ và Môi trường

Thạc sĩ kinh tế: Cử nhân Quản lý đất đai
Kinh nghiệm: 18 năm
Chuyên môn: Tài nguyên và môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu theo IPCC.

Master of Economics: Bachelor of Land Management
Year of Experience: 18 years
Expertise: Natural resources and environment, environmental monitoring, environmental impact assessment, greenhouse gas inventory, emission mitigation, response to climate change according to IPCC.

Mr. Pham Minh Duc
Cố vấn cao cấp

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp
Kinh nghiệm: 10 năm
Chuyên môn: Kinh tế Nông nghiệp, đánh giá tác động môi trường, kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu theo IPCC.

Bachelor of Agricultural Economics
Year of Experience: 10 years
Expertise: Agricultural Economics, environmental impact assessment, greenhouse gas inventory, emission mitigation, climate change response according to IPCC.


Các bài viết khác
Hồ sơ năng lực
15/05/2024 94 lượt xem
Đội ngũ chuyên gia
28/03/2024 339 lượt xem
Các đơn vị thành viên
28/03/2024 127 lượt xem
Sơ đồ tổ chức
27/02/2024 206 lượt xem
Lĩnh vực phát triển
04/11/2019 928 lượt xem