Kiểm kê khí nhà kính
Dịch vụ Lập báo cáo Kiểm kê Khí nhà kính cho Doanh nghiệp
26/02/2024 42 lượt xem
Nghị định thư toàn cầu về kiểm kê phát thải khí nhà kinh quy mô cộng đồng là một tiêu chuẩn cho tính toán và báo cáo phát thải/hấp thụ KNK cho các thành phố trên thế giới.
Lập báo cáo Kiểm kê KNK ngành Lâm nghiệp
26/02/2024 29 lượt xem
Kiểm kê khí nhà kính thực hiện theo chu kỳ 2 năm 1 lần và theo quy trình như sau
Lập báo cáo Kiểm kê KNK ngành Quản lý chất thải
26/02/2024 32 lượt xem
Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) là đơn vị có đủ năng lực thực hiện dịch vụ lập Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho doanh nghiệp. QCC là đơn vị đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp phép thực hiện dịch vụ kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kinh và bảo vệ tầng ô-dôn. ' Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính của QCC
Lập báo cáo Kiểm kê KNK ngành Công Thương
26/02/2024 27 lượt xem
Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) là đơn vị có đủ năng lực thực hiện dịch vụ lập Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho doanh nghiệp. QCC là đơn vị đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp phép thực hiện dịch vụ kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kinh và bảo vệ tầng ô-dôn. ' Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính của QCC