Lĩnh vực phát triển
04/11/2019 - 03:11 PM - 953 lượt xem

Đối với Việt Nam, vai trò của khoa học - công nghệ trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng. Trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng, khoa học - công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu, là nền tảng, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tâm chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp

Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) là tổ chức Khoa học Công nghệ tiêu biểu trong việc nghiên cứu, xây dựng những đề án, chương trình, nội dung, giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển KT-XH. Được thành lập, quản lý bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm là nghiên cứu khoa học: thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, chương trình, dự án và dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng hàng hóa, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, kiểm định, chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn, chống gian lận thương mại và phát triển thương hiệu.

Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, phản biện các đề tài, nhiệm vụ, chương trình, dự án trong các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng hàng hóa, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, kiểm định, chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn, chống gian lận thương mại và phát triển thương hiệu; Thực hiện dịch vụ kiểm kê khí nhà kính cho doanh nghiệp; Ứng dụng và chuyển giao công nghệ từ các kết quả nghiên cứu; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức; Tổ chức hội nghị, hội thảo, xúc tiến thương mại; Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; In ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu có liên quan. Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình trong những năm qua trung tâm đã xây dựng triển khai và tổ chức các chương trình diễn đàn kinh tế, các hội thảo khoa học, chương trình phổ biến kiến thức cho Doanh nghiệp, người lao động nắm bắt được tình hình phát triển kinh tế, kết quả thành tựu khoa học, phổ biến kiến thức chuyên ngành về sở hữu trí tuệ, chất lượng hàng hoá, chống hàng giả, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số. Các chương trình đều nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các Bộ, ban, ngành trung ương, các cơ quan, sở ngành của các địa phương và đặc biệt của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Trung tâm đã và đang trao tới cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam trong suốt những năm qua những giá trị thiết thực và bền vững. QCC tin tưởng, cam kết sẽ trở thành một trong những đơn vị đồng hành bền vững Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt để kiến tạo và hoàn thiện những quy trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời xây dựng một hệ sinh thái với các dịch vụ chuyên nghiệp, thuận tiện, trọn vẹn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm vị thế thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

 

Các bài viết khác
Hồ sơ năng lực
15/05/2024 203 lượt xem
Đội ngũ chuyên gia
28/03/2024 616 lượt xem
Các đơn vị thành viên
28/03/2024 297 lượt xem
Ban lãnh đạo
28/03/2024 447 lượt xem
Sơ đồ tổ chức
27/02/2024 420 lượt xem