TS Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được bầu làm Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm) Liên hiệp Hội Việt Nam
26/02/2024 - 04:44 PM - 62 lượt xem

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII). Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong năm 2023, Đảng đoàn chỉ đạo Đoàn Chủ tịch và phối hợp với Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tổ chức các buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành TW để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và thống nhất các biện pháp, cách thức phối hợp công tác nhằm triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của các cơ quan Trung ương. Đồng thời, củng cố và phát triển hệ thống tổ chức. 

Ông Phan Xuân Dũng Chủ tịch LHHVN

Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Tờ trình của Đoàn chủ tịch về kiện toàn nhân sự Hội đồng Trung ương, giới thiệu nhân sự để bầu tham gia Đoàn Chủ tịch và bầu Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị đã thực hiện quy trình miễn nhiễm, bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và bầu Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII và thông qua một số định hướng về nội dung Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2025-2030).

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ. Đoàn Chủ tịch đã tăng cường chỉ đạo hoạt động đối với các hội thành viên. Từng đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch đều xác định rõ trách nhiệm và nhiều đồng chí đã chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được phân công, góp phần tạo ra sự chuyển biến tích cực của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua.

Đồng chí NGuỹen Quyết Chiến

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến cho biết thêm, để phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam, trong 6 tháng tiếp theo, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù của hệ thống Liện hiệp Hội Việt Nam; Tiếp tục tổ chức các đoàn công tác của Đảng đoàn tới làm việc với Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, thành phố trực thuộc TW nhằm hỗ trợ công tác củng cố, phát triển tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội địa phương; Định hướng các nội dung chuẩn bị đánh giá tổng kết, xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2025-2030) dự kiến diễn ra vào đầu quý III/2025; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng các quy chế, quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Theo kế hoạch công tác đề ra, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục chỉ đạo thực các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, chuẩn bị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2023, xây dựng kế hoạch công tác năm 2024. Tại Đại hội, các đại biểu đã trao đổi và đưa ra nhiều kiến nghị để toàn bộ hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đồng chí Phạm NGọc Linh

Đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày tờ trình bầu bổ sung nhân sự hội nghị

Các đại biểu biểu quyết

Các đại biểu biểu quyết bầu bổ sung nhân sự vào Hội đồng Trung ương

Lãnh đạo LHHVN

Lãnh đạo LHHVN chụp ảnh với các đồng chí UVHĐTU, UYĐCT, PCT kiêm nhiệm LHHVN khóa VIII mới được bầu bổ sung

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất bầu Tiến sỹ Vũ Thanh Mai – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm) Liên hiệp Hội Việt Nam. Các đại biểu cũng nhất trí miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Trung ương 7 đồng chí; bầu bổ sung nhân sự vào Hội đồng Trung ương 8 đồng chí.