Hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý tín chỉ các-bon
26/02/2024 - 05:02 PM - 36 lượt xem
Hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý tín chỉ các-bon

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu sửa đổi các quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn và xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định.

Cụ thể hóa hoạt động trao đổi mua, bán tín chỉ các-bon

Theo Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức và phát triển thị trường các-bon, trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, Bộ TN&MT dự kiến đề xuất bổ sung một số quy định. Cụ thể, quy định hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon bao gồm các quy định về: xây dựng, quản lý hệ thống đăng ký, quy trình đăng ký và trách nhiệm của các bên liên quan trong hệ thống đăng ký.

Nghị định mới cũng sẽ quy định rõ đối tượng cơ sở, doanh nghiệp bị áp trần phát thải (phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính) trong giai đoạn thí điểm; quy định về quản lý tín chỉ các-bon hình thành theo các cơ chế tạo tín chỉ các-bon quốc tế, bao gồm trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước đối với các dự án tạo tín chỉ các-bon theo các cơ chế quốc tế; Quy định về quyền sở hữu tín chỉ các-bon và các vấn đề liên quan; quy định về hoạt động trao đổi mua, bán tín chi các-bon trong nước và với quốc tế; quy định về chế độ thông tin, báo cáo, cơ sở dữ liệu, hoạt động kiểm tra đối với hoạt động của dự án tạo tín chỉ các-bon.

Hiện nay, các hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch tín chỉ các-bon, thị trường các-bon trong nước đã được quy định tại Điều 19 của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP. Để hướng dẫn chi tiết các hoạt động đấu giá, chuyển giao, vay mượn, nộp trả hạn ngạch phát thải, sử dụng tín chỉ các-bon để bù trừ phát thải khí nhà kính, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đưa nội dung này vào nội dung sửa đổi Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT, dự kiến ban hành tháng 9/2024.

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn đưa ra các quy định liên quan tới quản lý hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

Thời gian vừa qua, thông tin về thị trường các-bon, đặc biệt là hoạt động tạo tín chỉ, quản lý tín chỉ các-bon từ rừng và một số lĩnh vực khác chưa đầy đủ, chưa thể hiện được bản chất của thị trường các-bon là công cụ hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Việc triển khai các hoạt động trao đổi tín chỉ các-bon và kết quả giảm phát thải khí nhà kính có liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Để tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon vừa thúc đẩy phát triển thị trường các-bon vừa đảm bảo thực hiện NDC, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định. Việc ban hành Chỉ thị sẽ bảo đảm việc quản lý tín chỉ các-bon trong tất cả các lĩnh vực chứ không chỉ tín chỉ các-bon rừng, nhằm thực hiện các mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.

Về các nhiệm vụ chủ yếu, các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương ban hành kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo đạt mục tiêu cam kết theo NDC cập nhật năm 2022; đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động tạo tín chỉ các-bon và xây dựng danh mục hoạt động, biện pháp giảm phát thải khí nhà kính khuyến khích trao đổi tín chỉ các-bon với các đối tác quốc tế; đàm phán, triển khai thỏa thuận hoặc hợp đồng với các đối tác quốc tế để trao đổi tín chỉ các-bon, kết quả giảm phát thải khí nhà kính. Chỉ thị cũng phân công cụ thể nhiệm vụ cho các Bộ liên quan.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung uơng sẽ chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng các hoạt động, biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn để đánh giá tiềm năng tín chỉ các-bon, đặc biệt là hoạt động tạo tín chỉ và quản lý tín chỉ các-bon rừng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trao đổi tín chỉ các-bon; phối hợp với các Bộ liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị.

Thị trường các-bon là công cụ hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính

Đóng góp hoàn thiện Đề án phát triển thị trường các-bon

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam, các nhiệm vụ quy định tại Đề án là các nhiệm vụ cần thiết để xây dựng và vận hành thị trường các-bon.

Góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị điều chỉnh và bổ sung trong nội dung về trách nhiệm quản lý, theo dõi, giám sát thị trường. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm quản lý, theo dõi, giám sát liên quan đến hàng hóa trao đổi trên thị trường. Bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động liên quan đến thuế, phí, lệ phí và giá.

Tại danh mục các nhiệm vụ triển khai đề án, Bộ TN&MT đề nghị gộp nhiệm vụ số 1, nhiệm vụ số 3 và điều chỉnh thành “Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn”. Đồng thời, không đưa các nhiệm vụ đã hoàn thành vào danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án.

Trung Nguyên

Nguồn: https://monre.gov.vn/