Lập báo cáo Kiểm kê KNK ngành Quản lý chất thải
26/02/2024 - 04:16 PM - 31 lượt xem
Khí thải nhà kính ngành chất thải

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ

Bước 1. Quy trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

Quy trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện theo các bước sau:

1. Xác định ranh giới hoạt động và phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

2. Lựa chọn hệ số phát thải khí nhà kính cấp cơ sở.

3. Lựa chọn và thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

4. Tính toán phát thải khí nhà kính cấp cơ sở;.

5. Kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

6. Đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

7. Tính toán lại kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

8. Xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

Bước 2. Xác định ranh giới hoạt động của cơ sở và lựa chọn phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

Xác định ranh giới hoạt động của cơ sở được thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14064-1:2011, Phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức, bao gồm:

a) Xác định các hoạt động phát thải khí nhà kính;

b) Phân loại các nguồn phát thải khí nhà kính thành nguồn phát thải trực tiếp và nguồn phát thải gián tiếp.

Bước 3. Xác định phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

Phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II.1 Thông tư này.

Bước 4. Lựa chọn hệ số phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

Hệ số phát thải được sử dụng để kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được áp dụng theo danh mục hệ số phát thải do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.

Bước 5. Lựa chọn và thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

Số liệu hoạt động cho từng nguồn phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được lựa chọn và thu thập theo quy định tại Phụ lục II.2 Thông tư này.

Bước 6. Tính toán phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

Việc tính toán phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được căn cứ vào các phương pháp kiểm kê khí nhà kính đã lựa chọn theo quy định tại Điều 16 Thông tư này. Kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được tính toán dựa vào các biểu mẫu bao gồm các bảng tính về số liệu đầu vào, số liệu hoạt động, hệ số phát thải, lượng phát thải, hệ số làm nóng lên toàn cầu cho tất cả các hoạt động phát thải khí nhà kính của cơ sở.

Bước 7. Kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14064-1:2011 , Phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ cơ sở, bao gồm các bước sau:

1. Xác định và kiểm tra về trách nhiệm, quyền hạn của những người có trách nhiệm triển khai kiểm kê khí nhà kính.

2. Xác định, áp dụng và kiểm tra việc đào tạo tương ứng cho các thành viên thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

3. Xác định và kiểm tra các ranh giới hoạt động của cơ sở.

4. Xác định và kiểm tra các nguồn phát thải khí nhà kính.

5. Lựa chọn và kiểm tra các phương pháp luận định lượng, gồm cả các số liệu hoạt động khí nhà kính và các hệ số phát thải khí nhà kính.

6. Kiểm tra việc áp dụng các phương pháp kiểm kê khí nhà kính để đảm bảo sự nhất quán trong nhiều cơ sở.

7. Sử dụng, bảo dưỡng và kiểm định thiết bị đo.

8. Xây dựng và bảo trì hệ thống thu thập số liệu.

9. Định kỳ kiểm tra độ chính xác của các phương tiện đo.

10. Đánh giá nội bộ và tiến hành kiểm tra kỹ thuật định kỳ.

Bước 8. Đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

Việc đánh giá độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II.3 Thông tư này.

Bước 9. Tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

1. Việc tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Có thay đổi về ranh giới hoạt động dẫn tới thay đổi về nguồn phát thải và số liệu hoạt động của cơ sở;

b) Có thay đổi về nguồn phát thải khí nhà kính do thay đổi quyền sở hữu, vận hành cơ sở;

c) Có sai sót trong sử dụng phương pháp tính toán lượng phát thải khí nhà kính và áp dụng hệ số phát thải;

d) Phát hiện sai sót trong thu thập, xử lý số liệu hoạt động của cơ sở dẫn tới kết quả tính toán lượng phát thải khí nhà kính thay đổi trên 10% so với kết quả do cơ sở đã báo cáo.

2. Nội dung tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính được trình bày trong báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở của kỳ báo cáo tiếp theo.

Bước 10. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

1. Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được xây dựng theo Mẫu 06, Phụ lục II Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, gửi cơ quan thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định theo quy định.

2. Kết quả kiểm kê khí nhà kính của cấp cơ sở sau khi thẩm định được gửi cho Bộ Tài nguyên và Môi trường qua hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến về kiểm kê khí nhà kính.

Kiểm kê khí thải nhà kính ngành chất thải
Kiểm kê khí thải nhà kính nghành chất thải

Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) là đơn vị có đủ năng lực thực hiện dịch vụ lập Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho doanh nghiệp. QCC là đơn vị đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp phép thực hiện dịch vụ kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kinh và bảo vệ tầng ô-dôn. ' Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính của QCC

– Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, dịch vụ trọn gói, không phát sinh chi phí;

– Đảm bảo việc tuân thủ theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP và các Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính của các lĩnh vực;

– Tăng độ tin cậy, tính nhất quán, minh bạch của hoạt động kiểm kê khí nhà kính và hệ thống quản lý thông tin khí nhà kính;

– Tạo ra cơ sở đáng tin cậy cho phát triển, cải thiện các hệ thống theo dõi giám sát phát thải khí nhà kính;

– Tư vấn các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với Doanh nghiệp sau khi thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Trụ sở: Số 35-V5A khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Email: info@ttqcc.vn         Website: www.ttqcc.vn      Hotline: 097 669 6229

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ
Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận được những dịch vụ tốt nhất từ chúng tôi
Gửi yêu cầu