Chức năng nhiệm vụ
04/11/2019 - 02:54 PM - 863 lượt xem

Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (QCC) là tổ chức Khoa học Công nghệ thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng những đề án, chương trình, nội dung, giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển KT-XH. Được thành lập, quản lý bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Chức năng

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, các cán bộ có trình độ để tiến hành nghiên cứu, thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, chương trình, dự án và dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng hàng hóa, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, kiểm định, chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn, chống gian lận thương mại và phát triển thương hiệu.

Nhiệm vụ

a- Nghiên cứu khoa học: thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, chương trình, dự án và dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng hàng hóa, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, kiểm định, chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn, chống gian lận thương mại và phát triển thương hiệu.

b- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, phản biện các đề tài, nhiệm vụ, chương trình, dự án trong các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng hàng hóa, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, kiểm định, chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn, chống gian lận thương mại và phát triển thương hiệu; Thực hiện dịch vụ kiểm kê phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp; Ứng dụng và chuyển giao công nghệ từ các kết quả nghiên cứu; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức; Tổ chức hội nghị, hội thảo, xúc tiến thương mại; Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; In ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu có liên quan.

c- Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

 

Các bài viết khác
Đội ngũ chuyên gia
28/03/2024 111 lượt xem
Các đơn vị thành viên
28/03/2024 39 lượt xem
Ban lãnh đạo
28/03/2024 92 lượt xem
Sơ đồ tổ chức
27/02/2024 125 lượt xem
Lĩnh vực phát triển
04/11/2019 885 lượt xem